Biológia - évfolyam | Sulinet Tudásbázis

Mint a biológia szempontjából

A túlzott mértékű ismeretközpontúság enyhítése szempontjából 3,63 3,43 3,29 A biológiatanításra ható tényezőkkel kapcsolatos korábbi vizsgálatokból tudható, hogy módszertani kérdésekben a tanterv nem a legfőbb szabályozó dokumentum Mint a biológia szempontjából Ennek ismeretében igen furcsák a fenti táblázatban közölt adatok, azaz, hogy a gyakorlatban még egyáltalán nem működő rendszerről már előre tudni lehet, mennyire jobb, mint a korábbi, pedig ezzel kapcsolatban nem is állnak rendelkezésünkre összehasonlító adatok.

Persze azt is többször tapasztalhattuk, hogy egy bevezetés előtt álló tantervet a pedagógus-közvélemény általában dicsér, a bevezetés után a régit sírja vissza. Ugyanez a felmérés a középfokú oktatásban arról is tett fel kérdéseket segíti-e az iskolatípusok közötti átjárhatóságot a kerettanterv. Az 1-től 5-ig terjedő skálájú értékelés eredményeit a 2.

Biológiatörténet

A kerettantervek a biológiatanítás szempontjából színes látás helyreállítása iskolák közötti átjárhatóság tekintetében semmivel sem javítottak a NAT-ból következő helyzeten. A biológia tudományának szinte minden részterülete - redukált formában ugyan, de - része a tantárgynak például ökológia, sejttan, biokémia, genetika, etológia, stb. Talán egyetlen más természettudományos tantárgynak sincs olyan széles vizsgálódási területe, mint a biológiának: nagyságrendileg az elektronoktól a bioszféráig terjed és időben napjainktól több, mint három és fél milliárd évvel régebbre, az élő anyag kialakulásáig nyúlik vissza.

Az új, igazolt tudományos eredmények gyorsan megjelennek a biológia tanterveiben és beépülnek a tankönyveken keresztül a mindennapi munkába. A jelenlegi társadalmi elvárások két nagy területe érinti a biológiatanítás tartalmát. Az egyik az egészség-betegség, azaz a harmónia a belső környezetben, a másik a fenntartható fejlődés-környezet kapcsolata, másként az ember és külső környezetének harmóniája. Az ezekkel a problémákkal kapcsolatos kérdések itt-ott már régen megjelentek a biológia tantárgy anyagában, de jelenleg szinte mindegyik tantervi fejezetet, tankönyvi egységet a környezeti nevelés, illetve az egészséges életre nevelés szelleme hatja át.

De ezt is lehet még fokozni, de ahhoz a jelenlegitől tananyag és tananyag-csoportosítás szükséges. mint a biológia szempontjából

A biológia szót mai értelmében három független tudós vezette be a köztudatba: Karl Friedrich Burdach banGottfried Reinhold Treviranus Biologie oder Philosophie der lebenden Natur, és Jean-Baptiste Lamarck Hydrogéologie, A természetrajz a biológia leíró aspektusait tárgyalta, bár ide tartozott az ásványtan és más nembiológiai területek is. A középkortól a reneszánsz koráig a természetrajzot egyesítő keretrendszer a scala naturae volt nagy létezési lánc. A természetfilozófia és a természeti teológia foglalkozott a növényi és állati élet fogalmi és metafizikai alapjaival és olyan problémákkal, mint pl: miért léteznek a szervezetek és miért viselkednek úgy ahogyan, bár ezekhez a tudományokhoz tartozott a mai geológiafizikakémia és csillagászat tárgyköre is.

A biológiatanítás annak köszönhette közkedveltségét és korábbi eredményességét, hogy a tanulók pszichikus és mentális fejlődéséhez nagymértékben illeszkedett a tananyag tartalma természetesen a feldolgozási módszerek mellett. Az általános iskola alsóbb évfolyamaiban először az ismertebb hazai élőlényeket, később a távoli tájak élővilágát, a serdülőkör elején pedig az ember testének felépítését és működésének lényegét dolgozták föl.

A középiskolások az elvontabb, a közvetlenül nem vizsgálható biológiai jelenségekkel: a növények és az állatok mint a biológia szempontjából, az emberi szabályozóműködéssel, a sejt- és molekuláris biológiai folyamatokkal, végül az élővilág fejlődéstörténetével és annak törvényeivel foglalkoztak.

A biológia tanítását jelenleg szabályozó dokumentumok és meghatározó segédanyagok látszólag megtartották ezt az alapelvet. Csak közben a gyerekek érdeklődése és testi fejlettsége kissé megváltozott, ami korábban a mint a biológia szempontjából éveseknek volt egzisztenciális probléma, az most a 12 éveseket köti le, a korábban a magasabb évfolyamokon érdekes tananyag most a 10 évesek kíváncsiságát elégítené ki.

A középfokú oktatásban fordított a helyzet. Vannak olyan témák a 9. Súlyosbítja a helyzetet, hogy emelkedtek az mint a biológia szempontjából, nőtt a tanári fluktuáció.

böjt a látás javítására

Probléma az is, hogy a kerettantervekben a biológiatanítás célja és feladatai, valamint az érettségi vizsgakövetelményei nem ugyanarra helyezik a hangsúlyt. Tantárgyunk kerettantervei többek között az érdeklődés felkeltését, a természet szépségeinek felfedezését, a jelenségek, folyamatok vizsgálatát, az önálló, motivált ismeretszerzést, a természet- és környezetvédelem elveinek gyakorlati alkalmazását várják el a tanulóktól.

Az érettségi követelményrendszere különösen az új, kétszintű érettségié és ebből következően a felsőoktatási felvételi vizsga az ismeretek, elméletek sokaságát, pontos írásbeli és szóbeli kifejezőképességet, tudománytörténeti jártasságot, hipotézisek ismeretét és kritikáját, vitakultúrát kér számon.

áttekintés a klinika Skandinávia szemészetéről

Mindkettőhöz képest mások a követelmények a mindennapi életben és a munka világában. A mindennapi életben biztos ismeretek, készségek szükségesek, az egészséges életvezetéshez, illetve a betegségek elkerüléséhez tájékozottnak kell lenni a bennünket mint a biológia szempontjából természet értékeiről, és nem utolsósorban a környezettudatos magatartásnak kell a tetteinket maghatároznia.

A munka világa - egy részletes felmérés szerint - jelenleg egyiket sem igényli, nem szükségesek számára a gondolkodó, önálló döntésre képes, művelt emberek. Módszerek A biológiaoktatás relatív eredményességét és a tanulók attitűdskáláján való előkelő helyezését CSAPÓ nemcsak a nagyobb részt érdekes tartalomnak, hanem a művelődési anyag feldolgozásmódjának is köszönheti.

Természettudományi oktatásunkra - és egyre kevésbé kivétel ez alól a biológia - a tudománycentrikusság jellemző.

Biológiai játékelméletek A biológiai játékelméletek főleg a játék fiziológiai szerepét kutatták, képviselői inkább biológusok.

Ezt az önmagában száraz, jelentős részében elvont anyagot a tanulók munkáltatásával, az önálló megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés, csoportosítás, rendszerezés, oknyomozó kísérletezés tananyagba iktatásával, gyakoroltatásával sikerült népszerűvé tenni.

A tömeges élő szemléltetés, a minden óra egy részét jellemző manuális és szellemi tevékenység mellett - a felszereltségtől és a pedagógiai céltól függően - a mint a biológia szempontjából egyénileg vagy csoportokban egész órás, új ismereteket feltáró vagy a megszerzett ismeretszerzési módszereket gyakoroló munkát is végeztek.

A gimnáziumokban a tanulói tevékenységre mint a biológia szempontjából biológiaoktatást két tényező befolyásolta. Az egyik az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, melynek második fordulójában a problémamegoldó feladatok többnyire fiktív kísérletek mint a biológia szempontjából, a várható és bekövetkező változások magyarázatából és a konkrét végrehajtással kapcsolatos tudnivalók zárt végű feladatok formájában történő feldolgozásából állnak.

A harmadik forduló pedig kétórás laboratóriumi gyakorlat, amelynek során három-négy biológiai vizsgálatot kell a tanulóknak elvégezniük. A másik az úgynevezett "háztáji" érettségi volt, amelyen azoknak, akik nem központi írásbeli érettségit, hanem az iskolában szóbeli vizsgát tettek, a felelet során egy önálló vizsgálatot kellett végrehajtaniuk.

A munkáltató, illetve a középiskolában a tanulókísérleti órák az éves órakeret húsz százalékát szem smink rövidlátáshoz elérték. A as évek elején nagymértékben segítette a tevékenységcentrikus biológiaoktatást a szaktantermi rendszer kiépülése.

Sajnos napjainkra a természettudományos képzést igénylő pályák jelentősen veszítettek vonzásukból, a kötelező érettségi vizsgatárgyak között nem szerepel egyetlen természettudományi tantárgy sem, a biológia szóbeli vizsgán a ténylegesen végrehajtandó gyakorlatot fiktív kísérlet elemzése váltotta fel.

A valódi munkáltatást biztosító csoportbontáshoz és az eszközök, fogyóanyagok pótlásához szükséges pénzügyi keretek erőteljesen szűkültek, ami a tanulói vizsgálatokra épített biológiatanítást igencsak háttérbe szorította, és jóformán csak a biológia OKTV-re, illetve a felvételire készülők kapnak a biológiai gyakorlatokból ízelítőt.

Számos helyen az igen nagy költséggel kiépített szaktantermekben nem természettudományi vizsgálatokat végeznek a tanulók, hanem nyelvi órákon vesznek részt. A kerettantervek tehát hiába sugallják a tudományos, kísérletező jellegű megközelítésmódot, ennek megvalósítása csak igen hiányos lehet. Meg kell említeni az "erdei iskolát" mint új oktatási módszert. Ennek beépíthetőségére több lehetőség is van a törvényi szabályozásban.

A két minisztérium OM, KÖM pályázatok sokaságával próbálja megvalósítani azt az elképzelést, hogy az elkövetkező években valamennyi általános iskolás korú tanuló részt vehessen ebben az oktatási formában.

Kampány indult a szakmai és a civil szervezetek részéről is a program megvalósításáért. A biológia tantárgy oktató-nevelő munkája sokat nyerhet az erdei iskola programmal, ha ez az oktatási forma rangos helyet tud kivívni magának az iskola mint a biológia szempontjából rendszerében. Követelmények, értékelés A tanulók és a tanárok munkáját úgy lehet csak értékelni, ha a teljesítményüket konkrét követelményekhez viszonyítjuk.

Az objektív teljesítményértékelésnek több évtizedes hagyományai vannak a biológiaoktatásunkban, hazánkban e tárgyban alkalmazták először a zárt végű feleletválasztós feladatok különböző formáit a biológiaoktatás eredményességének és hiányosságainak feltárására. Akkoriban sem volt, és azóta sincs azonban olyan részletes követelményrendszer, amely viszonyítási alapul szolgálhatna az elvárt és a valós teljesítmények összehasonlításához.

Egyik tanterv, még a kerettanterv sem határozza meg konkrétan az elérendő tudást és képességeket, "követelmények" főként a tananyag megismétlése olvasható a címszó alatt. Korábban, amikor az országban mindenütt egyféle tankönyvet használtak, akkor az abban rögzített ismeretanyag volt a mérce.

Napjainkban többféle tankönyv található a tankönyvpiacon. Ezek tartalma csak a lényeget leíró vagy a témát bővebben kifejtő és logikája induktív vagy deduktív utat követő is eltérő lehet. Ennek következtében a tankönyvek anyaga nemigen alkalmas a tanulók biológiai tudásának országos színtű felméréséhez. A megyei pedagógiai intézetek szakembereik segítségével több-kevesebb rendszerességgel végeznek a pedagógiai mérési követelményeknek megfelelő vizsgálatokat. A tantervi előírások figyelembevételével meghatározott követelmények teljesítésének mérése mellett háttérvizsgálatokat is végeznek, amelyekkel igyekeznek feltárni, hogy az adott térségben milyen tényezők befolyásolják a tanítás-tanulás eredményességét.

Sajnos kevés lehetőség van a megyei mérések összehasonlítására, pedig a toxoplasmosis látásra gyakorolt ​​hatások mint a biológia szempontjából, az oktatáspolitikusok és az országos döntéshozók is sokat profitálhatnának az adatokból.

A tantervtől és tankönyvtől független nemzetközi IEA- és mint a biológia szempontjából monitor mérések az elmúlt évtizedben a biológiatanítás hatékonyságának csökkenését regisztrálták. A középiskolai tanulók egy részének biológiai tudását két országosan egységes mérce szerint mégis össze lehet hasonlítani. Az egyik az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, a másik az érettségi és a felsőoktatási felvételi közös mint a biológia szempontjából. Mind a két lehetőség csak a biológia iránt érdeklődő, vagy a biológiát felsőfokú oktatási intézményben is tanulmányozni kívánó diákok tudását minősíti.

Azok, akik biológiából nem érettségiznek, alig, vagy éppen csak az elégséges szintig tanulják a tárgyat. Kár papolni nekik az általános műveltségről, a megszerzett tudás hatalmáról, esetleg az elsajátítható ismeretek későbbi fontosságáról vagy szükségességéről, vagy egy természettudományos tantárgy jó konvertálhatóságáról.

Nem lehet, mert alig vagy egyáltalán nem bizonyítható az érvelés igazsága. Ez szükségszerűen alakult így, mióta a továbbtanuláshoz nem a tanulmányi átlag, szükséges hanem csak egyes tantárgyak eredménye. Ráadásul jelenleg olyan mértékű egy átlagos gimnáziumi tanuló középiskolai leterheltsége, hogy az szükségszerűen a legkisebb ellenállás felé irányítja a súlypontozott tantárgyak megválasztásakor.

The secrets of learning a new language - Lýdia Machová

A központi írásbeli érettségi-felvételi vizsgákkal kapcsolatban az a kérdés merül fel, hogy vajon egy jó laboratóriumi felszereltséggel rendelkező iskola mint a biológia szempontjából, aki speciális tanterv szerint haladva vagy a fakultáció keretein belül kellő jártasságra tesz szert az önálló vizsgálódásban, kamatoztatni tudja-e az így megszerzett plusztudását az írásbeli dolgozata elkészítése során. Azaz, a jelenlegi követelmények tükrében, a felvételi vizsgára készülve, mennyire van "értelme" annak, hogy a diákjaink számára korszerű, egyéni munkavégzésre alkalmas körülményeket teremtsünk, illetve mennyiben jelent pluszt számukra, ha valóban munkáltatjuk és nem csupán a tankönyv szó szerinti megtanulására kényszerítjük őket.

Tény, hogy egy írásbeli érettségi-felvételi vizsgán a gyakorlatban végrehajtott önálló kísérleti munka nem jelent lényeges előnyt, viszont az elméleti anyag írásbeli formában történő visszaadásában egészen más a problémákkal és megoldásaikkal kísérletező módon is találkozó diák esélye, mint azé, aki csak a könyv lapjairól ismeri a jelenségeket. Más a szemléletmódja, más az észjárása, másként alkalmazza az ismereteit.

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Továbbá óriási előnyt jelenthet bármelyik felsőoktatási intézményben, ha valaki tud mikroszkópot kezelni, ismeri a laboratóriumi alapeszközök használatát, el tud igazodni az alapvető szövettani metszetek között, tudja egy-egy konkrét eset kapcsán, hogy hol, mikor, mit kell nézni, megfigyelni.

Egészen más lesz a szemlélete, a rálátása, a hozzáállása. Pedagógusok Az általános iskolában jó a szakos ellátottság, a tantárgyat nem tanítja képesítés nélküli, illetve más szakos pedagógus is csak ritkán.

Az elmúlt években sokan elvégezték a környezetvédelmi szakot annak reményében, hogy a NAT alapján készített helyi tantervükben környezetvédelmi tantárgyat alakíthatnak ki.

Fókuszban a biológiai sokféleség

A közoktatási törvény utolsó módosítása ugyan lehetővé teszi az ilyen tantárgy órarendbe illesztését, de oktatását drága akkreditációs eljáráshoz köti. A hagyományos, jó hírű gimnáziumok szaktanári ellátottsága jó, bár az átlagéletkor egyértelműen növekszik. A vidéki, illetve a kevésbé frekventált gimnáziumokban egyre több a nyugdíjhoz közeli korú, vagy nyugdíjas tanár. Hiányzik a stabil utánpótlás és hiányoznak a férfiak is a pályáról.

A szakképző iskolákban más a helyzet.

mint a biológia szempontjából sebészeti kesztyűk a mikrosebészethez és a szemészethez

Mivel a biológia ezen iskolák zömében új tantárgy, a szaktanárok fiatalabbak, általában főiskolai végzettséggel rendelkeznek, és egyetemi posztgraduális képzésben vesznek mint a biológia szempontjából. Az iskolák autonómiájának törvényi deklarációja, a megyei pedagógiai intézetek és a mellettük kialakult szaktanácsadói hálózat, valamint az új finanszírozási rendszer átalakította a tanártovábbképzéseket. A központi továbbképzéseket felváltották a pedagógiai intézetek által szervezett térítésmentes helyi továbbképzések, amelyek több lehetőséget biztosítanak az adott térség igényeihez, problémáihoz igazodó szakmai párbeszédekre.

Több megyében kialakult a "közoktatási ellátási körzetek" rendszere, amelyekben kb. Mint a biológia szempontjából akkreditált továbbképzések megszervezése "piaci" helyzetet hozott létre a közoktatásban. Az iskola és a pedagógus dönti el, hogy mely továbbképzés elvégzésével tudja eredményesebbé tenni oktató-nevelő munkáját.

Az ilyen továbbképzés egyénre szabható önfejlesztő lehetőség, amely nagyon hatékony az oktatás szempontjából is. A felsőoktatási intézmények inkább az ismeretbővítő, a pedagógiai intézetek a módszerbővítő tanfolyamok szervezését preferálják. A jelentkezések aránya azt mutatja, hogy az utóbbira sokkal nagyobb az igény a pedagógusok között.

Minisztériumi engedély alapján a pedagógiai intézetek kérhetnek indítási engedélyt egymás akkreditált továbbképzéseire, így a képzés fajlagos költsége kisebb, nagyobb a mint a biológia szempontjából, és a helyi szellemi kapacitások az országban mindenütt felhasználhatók.

A biológiaoktatást segítő továbbképzések közül kiemelendőek azok, amelyek a környezeti neveléssel és az egészségneveléssel foglalkoznak. Ezek a nevelési területek egyre jelentősebbek a kereszttantervi beépíthetőség, a velük kapcsolatos ismeret- és módszerbővítés, a prevenciós lehetőségek és a biológiatanítás elé állított társadalmi elvárások miatt. Mivel a biológiaoktatásban a kerettantervekben jelent meg először, a vita képzési feladatként diákok vitakultúráját fejlesztő módszerekkel meg kellene ismertetni a tanárokat is.

Ugyanez vonatkozik a különféle ismerethordozók használatára.

II Biológiai játékelméletek

Az írottak felhasználása már régóta alkalmazott eljárás, az elektronikus ismerethordozók használata, főleg az általános iskolákban azonban még igen kezdetleges. Nano látás helyreállítása az általános iskolai tanárok a szaktárgyhoz közvetlenül kapcsolódó továbbképzéseket preferálják, a középiskolában biológiát tanítók az ilyen rendezvényeken rendszertelenül és hiányosan vesznek részt, inkább más témájú, például számítástechnikai, minőségfejlesztési továbbképzéseken bővítik ismereteiket HEGYMEGINÉ Az alapfokú intézményekben tanító biológiatanárok alig beszélnek, értenek idegen nyelvet, a középiskolákban oktatók közül is kevesen.

Ez megakadályozza a külföldi szakirodalom tanulmányozását, a nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítését. Hiányoznak a rendszerből a nyelvismeretet biztosító mint a biológia szempontjából, ugyanis a nem nyelvszakosoknak nem lehet akkreditált nyelvtanfolyamot szervezni.

Taneszközök Nyomtatott tanulói segédeszközök Négy évtizeddel ezelőtt a biológia volt az első olyan természettudományi tantárgy, amelynek négyszínnyomású, illetve színes melléklettel ellátott tankönyvei és az általános iskolában a tanórai munkát segítő munkafüzetei voltak.

Linguee Apps

Nem véletlen a szép kiállítású és jól használható könyvek közül némelyik a diákok tetszésdíját is elnyerte. Azóta - főleg az utolsó évtizedben - a többi természettudományi tantárgy tankönyvei is színvonalas kiállításúak lettek. Jelenleg az iskolák többféle biológiatanterv szerint folyik a munka, vannak akik még az as, mások a NAT szerint készített helyi tanterv és újabban a kerettantervek követelményei alapján tanítanak.

Ennek megfelelően mint a biológia szempontjából a hivatalos tankönyvlistán - többféle tartalmú tankönyv található, sőt a piac még annál többet is kínál. A sokféle tankönyv legalább öt kiadó terméke, a közöttük való eligazodást segíti, hogy a megyei pedagógiai intézetekben kötelező mint a biológia szempontjából "Tankönyvtár" működik.

a látószervek funkcióinak tanulmányozására szolgáló módszerek hogyan lehet javítani a hiperopia

Ezekben megtekinthető valamennyi kiadó érvényes tankönyve, mert a kiadók minisztériumi utasításra folyamatosan, térítésmentesen biztosítják folyamatosan a köteles példányokat. Minden pedagógusnak módjában áll tehát, hogy még mielőtt megrendeli, tanulmányozza a tankönyveket.

Sajnos sokan nem élnek ezzel a lehetőséggel és évfolyamonként váltogatják a tankönyvcsaládokat. Pedig az lenne a legcélszerűbb és a legeredményesebb, ha egy-egy osztályban egy felmenő rendszerű tankönyvcsaládot használnának.

A biológia tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai

Sokan még ma is azt tanítják, ami benne van mint a biológia szempontjából tankönyvben, ami nincs, azt nem, függetlenül attól, hogy az aktuális tanulócsoport mire kíváncsi, milyen előismeretekkel, képességekkel rendelkezik.

Szerencsére vannak olyan biológiatanárok is, akik komolyan veszik, hogy a tankönyv csupán segédeszköz, nem az oktatás vezérlője, és óráik a valós életről, nem pedig a száraz, betűszagú leckékről szólnak.

Az általános iskolai tankönyvek szinte mindegyikéhez készülnek munkafüzetek. Többségük azonban nem alkalmas az oktatássegítő funkció betöltésére, formális feladataik a munkafüzetek bevezetésének eredeti célját és funkcióját teljesen mellőzik. Mint a biológia szempontjából biztos, hogy ebben csak a kiadók hibásak, mert ha a munkafüzet használatának módszertanában is felkészített és igényes pedagógusok az ilyen termékeket nem vásároltatnák meg, ezek hamarosan eltűnnének a piacról.

A kerettantervek fokozatos bevezetése a biológiatankönyveket előállító kiadókat nem állította megoldhatatlan helyzet elé. A tőkeerőseknek volt elég idejük arra, hogy NAT-kompatibilis könyveiket átdolgoztassák, vagy új könyvek készítését rendeljék meg. Természetesen az új könyvek előállításának időigényessége miatt megjelentetésük nem esik feltétlenül egybe az adott évfolyam kerettantervének belépésével.

Applications Linguee

A kerettanterveknek megfelelő tankönyvek, tankönyvcsaládok mellett sok kiadvány a biológiatanárok, - főleg a középiskolában dolgozók - rendelkezésére áll olyanok amelyek az éppen aktuális tantervtől függetlenül kívánnak segítséget nyújtaniak az eredményes tanításhoz. A különféle feladatgyűjtemények, a határozók, az összefüggéseket bemutató és logikai vázlatokat, feleletvázlatokat kínáló segédkönyvek között van sok jól használható, de hordalékként megjelentek szánnivaló próbálkozások is.

letöltés gyakorlatok a látás javítása érdekében

A bőség zavara nemegyszer próbára teszi a tanárt, nem tudja, melyik könyvet válassza, melyeket javasolja a felvételi vizsgára, érettségire készülő tanítványainak. Kritérium lehet a választáskor, hogy melyek állták ki az idő próbáját, melyeknek van esetenként már öt-hat kiadása is.

  1. Rövidlátás
  2. Teszt látás Alekseevskaya
  3. Keresés Tudományágak összefogása
  4. Fókuszban a biológiai sokféleség
  5. A fotoszintézis és jelentősége Eszköztár: A fotoszintézis a kékbaktériumokra és a növényekre jellemző anyagcsere-folyamat.
  6. A biológia tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
  7. Szemészeti ábécé látásteszthez
  8. biológia - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch

Demonstrációs és tanulókísérleti eszközök A tananyag korszerű feldolgozásához, a szemlélet alakításához, a fejlesztő tevékenységhez megfelelő infrastruktúrára van szükség. Természetesen nem igaz, hogy minden új tanterv új eszközparkot igényel, hiszen a biológia tananyaga az elmúlt néhány évtizedben alig változott, a csontváz száz évvel ezelőtt is csontváz volt, az élő szemléltetéshez szükséges anyagok sem változtak.

A központi ellátásnak mint a biológia szempontjából régi tantervekhez szinte minden segédeszköz megvolt az iskolákban. A korábbi tantervekben nem szereplő anyagrészek szemléletes tanításához szükség van új taneszközökre, de valójában - a régiek megőrzése mellett - a legfontosabb az új technikai eszközök nyújtotta lehetőségek megismertetése, elterjesztése.

Hiába született rendelet a kötelező taneszközök beszerzéséről, hiába van kötelező taneszközlista, hiába készítették el a fenntartók a beszerzés ütemezését, a rossz anyagi körülmények között levő önkormányzatok nem tudnak a törvényi előírásoknak teljes mértékben eleget tenni.

A rendszeres fejlesztés egyik lehetősége a próbálkozás különböző pályázatokon.

mint a biológia szempontjából

A kifejezetten eszközfejlesztést biztosító sikeres "szertárpályázat" csak részben érhette el célját, mert a nagyszámú lerongyolódott intézmény közül kevés juthatott hozzá jelentős támogatáshoz. A másik finanszírozási lehetőség alapítványok létrehozása. Egyes iskolákban működnek öregdiák alapítványok, másutt a tanítványok szüleinek zsebébe nyúló alapítványok próbálnak valamilyen formában segíteni mint a biológia szempontjából fejlesztésben.

Az általános iskolákban a szaktantermek kialakításakor részben vagy egészben felszámolták, megszüntették a biológiaszertárakat. A nyolcvanas években, a kilencvenes évek elején egymás után alakították ki a szebbnél szebb, jobbnál jobb szaktantermeket.

Az új iskolák elképzelhetetlenek voltak élősarokkal rendelkező biológia- vagy természettudományos szaktanterem nélkül.

Az elmúlt évtized végére a szaktantermeknek a tantárgy oktatását segítő szerepe jelentősen csökkent. A szaktantermek anyagait financiális nehézségek miatt nem pótolták, nem bővítették, lassan elsivárosodtak.

A gimnáziumokban a tantárgy infrastruktúrája általában jó, az alapfelszereltségük még a hetvenes, nyolcvanas évekből származik. A szaktermet azonban sokszor osztályteremként, illetve más tantárgy oktatására is kénytelenek felhasználni. Néhol javítja a kísérletező tevékenység feltételeit az, hogy az iskolában laboráns, pedagógiai asszisztens segíti a szaktanárok munkáját - legalábbis részmunkaidőben.

Hasonló a szaktantermi felszereltség a szakképző iskolákban, ahol a tantárgy szakmai mint a biológia szempontjából, előkészítő jellege hagyományosan érvényesül. Azokban a szakképző iskolákban, ahol a tantárgy nem tölt be alapozó szerepet, az alapfelszereltség is hiányos. Mivel a szakképző intézmények a szakképzési támogatásból is részesülnek, várhatóan mint a biológia szempontjából lemaradásukat, és technikai felszereltségük meg is haladja majd a gimnáziumokét.