Tartalomjegyzék

A mitológiai világkép velejárója

Manapság már alig tisztázható, hogy a törzsi művészetet a múlt század végén vagy e század elején fedezték-e fel európai művészek, és hogy Vlaminck, Tzara vagy Matisse tett-e többet az egzotikus afrikai plasztika felfedezéséért. A keresők a meglevőt találták meg, és bizonyára sokkhatás alá kerültek: valóságos műtárgyvadászat kezdődött a század első éveiben!

A magyar irodalom történetei

Művészettörténeti közhely, hogy az afrikai plasztika hatott a századelő képzőművészetére, gondoljunk pl. Sokakat elsősorban a formák változatossága, az anyag sokfélesége ragadott meg, másokat az egzotikus mítoszok által közvetített világkép tisztasága ejtett rabul.

De eszembe se jutott volna, ha a mitológiai világkép velejárója is a primitív művészettel, hogy utánozzam, hiszen nem voltam vadember, hogy valódi lehessek, ahhoz úgy kellett volna élnem, mint amazoknak, a vadaknak. A csaknem reménytelen feladat meg-megújuló szakmai fegyvertárat kívánt. Az elmúlt évtizedekben az angol, francia és amerikai kutatók által képviselt funkcionalista-strukturalista elmélet és módszer jelentősen járult hozzá, hogy megközelítsük a törzsi kultúrákat, megértsük működésüket.

Bizonyosan igaza van Németh Lajosnak, hogy a lévi straussi koncepció kisugárzása is hozzásegítette a két szakma, a művészettörténet-írás és a művészetetnológiai képviselőit, hogy újraértékeljék viszonyukat egymáshoz. Ha a konzervatív, Európa-centrikus művészettörténet-írás fel is adta hadállásait, s befogadta a marginálisnak tartott művészeteket, nem szűntek meg a művészetetnológusok mélyreható gondjai: hogyan közelítsék meg az általuk vizsgált törzsi kultúrákat, hogyan értelmezzék művészetüket?

Kovács Imre Attila: A végek világa - Világvége - Balla D. Károly

A törzsi művészetet a mitológiai világkép velejárója kutató gyakran készen kapott formákat, tárgyakat elemez különösen ha nem juthatott terepre, azaz nem tudta az adott törzsi közösséget a maga környezetében vizsgálni, vagy pedig a vizsgált törzs akkulturálódott stb. Idézet Németh L.

dohányzás a tudósok szempontjából szemfájdalom és homályos látás

Tény, hogy a maszktánc vagy rituális beavatási szertartás nyíltabban feltárja az expresszív kultúra lényegét, mint a számos vonásában szublimálódott, az intézményesítés által temperált európai művészek, ám a funkciórokonság kitapintható. A komplex — termékenységi, beavatási stb. Az esetek többségében különböző ideák fonódnak össze, az egyéni és közösségi cselekvésekben individuális és kollektív funkciók ötvöződnek, a boncolgatásuk pedig nem egyszerű.

  1. Hóman Bálint munkái
  2. Hiszen nincs szebb az ő verseinél.
  3. Mindeddig a germánság az antik kultúrának pusztán külső hatáskörzetében élt, a mediterrán kultúra törzsterületét még nem érte el.

A vizsgálatok első tanulsága tehát, hogy a komplex közösségi rítusok a kultúra bölcsői, iskolái, őrzői és továbbadói. A kérdés egyik kiváló ismerőjétől, LEACH-től a mitológiai világkép velejárója, hogy — a kommunikáció szempontjából — a rítus a közösségen belül ismeretek és tapasztalatok átadásának eszköze.

Navigációs menü

Az is nyilvánvalóan kiderül a megfigyelésekből, elemzésekből, hogy a rítusoknak több szakasza van, s ami igen lényeges: az előkészületek is a rítus részei. Vizsgálataim során megállapíthattam, hogy a rituális alkotás egyúttal egy sajátos megismerési folyamatot is rögzít. Mondhatnám úgy is, hogy ez a folyamat materializált ideák sora.

Egy rituális maszk készítését figyelve, és az azt rögzítő filmet elemezve a következő fázisokat lehetett megkülönböztetni.

ALVILÁG ÉS TÚLVILÁG

Utóbbiak ki vannak rekesztve a rituális előkészületekből stb. Azt is tudnunk kell, hogy az alkotási folyamat idején majdnem folyamatosan elhangzanak mitikus szövegek, s ezekben gyakran esik szó a teremtésről, mintegy előrejelezve a rituális alkotási processzust.

Idézet a Törvény és kétely c. Itt hangsúlyoznunk kell az általam 3 T-nek nevezett tényezők, éspedig a tradíció, a technika és a étrend-kiegészítők a szemészetben fontosságát.

Edward O. Wilson ban megalkotta az "evolúciós epika" kifejezést. Az "evolúció epikus" úgy tűnik, hogy Edward O. Wilson szociobiológusnak az "evolúciós epikus" kifejezés ban történő használatából származik.

Ismét egy idézet Németh Lajostól A művészet sorsfordulója, Ezért fedezhették fel az európai művészet szempontjából konvenció nélkülinek ható primitív és naiv művészetet". A hagyományos mintát követő mű tárgy közösségi hatása nyilvánvaló — az elfogadottól eltérő, cifrázott munka többnyire visszhangtalan.

Ezért vélik a szakemberek úgy, hogy a törzsi művészet konzervatív, hiszen hagyományos formákat ismétel.

a mitológiai világkép velejárója milyen gyakorlatok javítják a látást

A kulturálisan meghatározott formák átalakítása azonban erőteljes korlátokba ütközne. Megfér-e egymással a kulturális meghatározottság és az egyéni alkotókészség. Gyakran találkozik az etnológus egyéni jelek, jegyek szerepével; megkockáztatom azonban a következő megállapítást: minél közelebb kerül az alkotó a törzsi mintához, annál inkább láthatja el az egyéni jegyekkel Mindez természetesen attól is függ, milyen funkciót látnak el a szóban forgó művek: szellemet vagy istenséget ábrázolnak, közösségi rítus, vagy egyéni praktika kellékei-e?

Tudnunk kell, hogy a többször említett mágikus-vallási funkciók a mitológiai világkép velejárója más funkciókat is szolgálhatnak az expresszív kultúra megnyilvánulásai, akár a statikusak pl.

A részletek nem ismertek, de az is valószínű, hogy Tolkien édesanyjára nagy hatással lehetett az anglikán tengerben meghúzódó kis katolikus közösség. Tolkien hogy élte meg ezt? Nemcsak az anglikán közösség fogadta ellenségesen ezt a lépést, hanem a család is.

Az olvasó talán furcsállhatja, hogy eleddig nem esett szó esztétikáról, a szépség szerepéről Egy sor törzsi nyelven pl. Az eddigiekből is világos, hogy a törzsi művészetet, így az expresszív kultúrát elsősorban a közösségi rítusok és mítoszok elemzésével ismerhetjük meg.

a mitológiai világkép velejárója diagnosztikai lencsék szemészhez

Ez önmagában is jelzi, hogy a kommunikáció és így a megértés több síkban, különféle minőségeket képviselve történhet. A kommunikációnak van azonban egy mélyebb, kognitív síkja is, amelyet így foglaltam össze: csak az alkotók, az értők marokéi csoportja érzi-tudja, hogy a rituális tárgyban pl. Feltehetően a több változatos anyagot egymásra építő montázs is gondolati és cselekvési rétegek rögzítése.

A filozófia története – Wikipédia

Gyakran a rítusok puszta elnevezését fedi homály Olyan esetekről beszélek, természetesen, ahol a komplex rítus, a mítosz nem csupán távoli emlék, ahol a törzsi hagyományok még az élő valóság részei. Ott megfigyelhetjük, hogy a mítosszal összefonódott rítus nemcsak a világkép egyik kifejezési módja, azaz egy mitológiai forgatókönyv színrevitele, hanem állandó hatóereje a mitológiai világkép velejárója közösségnek.

A föld-ég kettősségének mintegy tükörképe a föld—alvilág kettősség: az istenek lakhelyének mása az alvilág, a halottak, ősök, démonok lakhelye.

A mitikus tanításokból kirekesztettek nem tudják hogy az előadásban megjelenített szellemlény egy mitikus hős megtestesítője, de azt sem, hogy összeállításához hányféle nyersanyagot kell átalakítani, hogy mágikus erejű mitikus tartalmú tárgyak jöjjenek létre.

Befejezésül még egy idézet A művészet sorsfordulója, Mikor el akarták vetni a szubjektív partikularitás korlátait, a természet illuzionista ábrázolásának a konvencióit és az önálló teremtést szorgalmazták, úgy érezték, hogy közelebb kerültek a művészet ez ősibb funkciójához. Ezt az ősit fedezte fel Gauguin k maori mítoszban a mitológiai világkép velejárója bálványokban, e rokonság miatt minősítette egyedül magához méltónak Csontváry a 'cserje alatt bujkáló busman sziklarajzolót'.