A geopolitika formaváltozásai

Mahan geopolitikai nézete

A hosszú út; antikommunista volt, de a liberalizmus még rosszabbnak bizonyult - A szélesebb közönség egyelőre nem sokat tud az Ön munkásságáról, beszélne egy keveset arról az intellektuális útról, amit az orosz közéletben bejárt?

Tisztelettel, ez egy igen hosszú út. Először, korai fiatalkoromban mélyen megérintett és inspirált René Guénon és Julius Evola tradicionalizmusa. Elsőként ezt a tábort választottam - a szakrális tradíció oldalán, a modern és poszt-modern világ ellen.

Ez a választás és annak minden következménye még mindig jelen van. Mahan geopolitikai nézete kiállok azon spirituális és vallási értékek mellett, melyek a dekadens materialista és perverz kultúra ellen valók.

Olvasóink ezeket választották még:

Későbbi munkásságom is a tradicionalizmus filozófiája köré épült, azon alapult. Ugyanebben a szellemben később felfedeztem a konzervatív forradalom trendjét, annak újjáéledését a francia Alain de Benoist Új Jobboldal irányzatában, aki személyes barátommá vált és közvetlen is hatást gyakorolt rám. Ugyanakkor érdekelt a Mahan geopolitikai nézete, felfedeztem Mackinder, Mahan, Spickman és Haushoffer klasszikus munkáit.

Nagyon hasonló ideákat azonosítottam az as évek béli orosz eurázsianisták szövegeiben, akik egy új ideológiát próbáltak létrehozni a Mahan geopolitikai nézete, konzervativizmus, szlavofil koncepciók egybeépítésével, határozott elképzelésekkel a kortárs geopolitika Szavickij és strukturális nyelvészet Trubeckojjog Alexejevtörténettudomány G.

Vernadszkijstb. Így ez volt a 80'-as években általam kidolgozott neo-eurazsianizmus kezdőpontja, mikor az új világ jellegzetességei határozottabban láthatóvá váltak számomra. Később, a korai 90'-es években elkezdtem a kiterjesztett és részletesebben kidolgozott neo-eurazsianizmus Mahan geopolitikai nézete alkalmazni a jelen hazai és nemzetközi Mahan geopolitikai nézete politikai elemzéséhez.

Így megalapítottam a geopolitika orosz iskoláját, ismertebbé tettem a főbb szövegeket és szerzőket, valamint új és eredeti koncepciókat. Ugyanakkor lefektettem az alapjait egy tradicionalista gondolkodásmódnak, ami Guénon és Evola ideáit az orosz ortodox keresztény tradícióra alkalmazza.

Szintén felfedeztem a történelmi értékeken alapuló orosz konzervatív forradalom mezejét.

Mahan geopolitikai nézete látás diagnosztika metro nagatinskaya

Miután a szovjet időszakban anti-kommunista voltam, ben változtattam nézeteimen, egy liberális felkelés kellős közepén, amit jóval rosszabbnak ítéltem a szocializmusnál. Ennek az elemzésnek az eredménye volt az első komolyabb változás a világnézetemben: szakítottam az anti-kommunizmussal és inkább az anti-liberalizmusra koncentráltam, mivel a liberalizmus a legvégső megtestesülése annak a modernitásnak, amit mindig is abszolút gonosznak Guénon és Evola értelmezésében és legfőbb ellenségnek ítéltem.

2007 Bárdos-Féltoronyi Miklós: Bevezetés A Geopolitikába

Számomra a liberalizmus kommunizmus felett aratott győzelme volt ennek legfőbb bizonyítéka. Így a klasszikus jobboldali tradicionalizmustól elmozdultam a baloldali tradicionalizmus felé, amit nemzeti bolsevizmusnak neveztem. A gyakorlatban azonban ez nem volt se kommunizmus, se bolsevizmus. Annak a liberalizmusnak a teljes visszautasítása volt, ami a kommunistákkal és fasisztákkal vívott harcban végül a legkövetkezetesebb modern ideológiának bizonyult, a modernitás legbelső lényegének volt megfeleltethető.

A politikatörténetben bekövetkezett fordulat ben bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a fasizmus és kommunizmus sokkal kevésbé volt modern, és több anti-modern kellékkel is rendelkezett. Közel nyilvánvaló Mahan geopolitikai nézete ez a fasizmusra nézve, de kevésbé volt nyilvánvaló a kommunizmusra vonatkozóan. Így javasoltam a marxizmus és szocializmus jobboldali olvasatát, és a baloldal vizsgálatát a tradicionalizmus szemszögéből.

A 90'-es fehérje orvosilag ennek a baloldali-jobboldali anti-liberális szintézisnek a felkutatásával telt.

A kortárs politikában ez Borisz Jelcin politikájának teljes visszautasítását jelentette, valamint részvételemet a legkülönbözőbb jobboldali patrióta és baloldali ellenzéki csoportokban. Ez a nemzeti-bolsevista periódus től ig tartott. Az alap elgondolás az volt, hogy a modern Nyugat abszolút középpontjában a liberalizmus áll jobboldali és baloldali egyidőben - jobboldali a gazdaságban, baloldali kulturális és szociális értelemben.

Geopolitikai tanulmányok: EURÁZSIA POLITIKAI TÉRKÉPE*, I. rész

Így a Nyugat számára a két anti-liberális szélsőség szintézise teljességgel helytálló. Azonban, Oroszországban a liberalizmus valami formális, és nem pedig lényegi.

Ezért népszerűsítünk egy olyan radikális középet, ami nem a baloldal és jobboldal egyes elemeiből létrehozott mesterséges teremtmény, hanem sokkal inkább az orosz ortodox ideológián alapszik, ami egyáltalán nem liberális, nem kommunista és nem nacionalista.

Az eurazsianizmus nem illeszkedik se a jobboldal, se a baloldal kontextusába. Seleznyevnek voltam tanácsadója, valamint az Állami Duma Geopolitikai Szakértői Bizottságának igazgatója voltam. Ez volt a váltás a Jelcin féle nyugati liberalizmus-imitációból egy sokkal organikusabb orosz politikába. Ez volt a radikális közép és az eurazsianizmus ideje. Az Eurázsia Mozgalmat formálisan azok hálózata alkotta, akik elfogadták ugyanezt a politikai filozófiát.

Később létrejöttek az Eurázsia Mozgalom külföldi ágai és a szervezet nemzetközivé vált.

Mahan geopolitikai nézete

Putyinnal a nézőpontom asd-2f kezelés az emberek véleményét látás tól a radikális középtől a fősodor felé kezdett tolódni, és az orosz kormány részben elfogadta az eurázsiai ideákat. Attól az időszaktól az orosz politikai berendezkedésben betöltött szerepem már nem egy extrémizmus volt, hanem egy elfogadható, orosz patrióta Mahan geopolitikai nézete.

Ebben az időszakban lett végül kidolgozva a Negyedik Politikai Elmélet, folytatván a radikális közép és az eurazsianizmus ideáit. Itt történt egy második, jelentős változás az ideológiai fejlődésemben: a kommunizmus és nacionalizmus részleges - azok anti-liberális vonatkozásaiban - elfogadását követően eljutottam Mahan geopolitikai nézete a felismerésre, hogy túl kell haladni a politikai modernitás összes formáját - beleértve látásvesztés migrén után kommunizmust és fasizmust is.

A Negyedik Politikai Elmélet ehelyett egy a premodernitás premodern tradicionalizmus és posztmodernitás heideggeri egzisztencializmus és a Dasein politikai alanyként állítása közti szövetség.

Eközben Putyint harmadszorra is újraválasztották, és ez volt az a pillanat, amikor végleg szakított a liberalizmussal.

szemészeti táblák

Most Putyin elfogadja az eurazsianizmust és radikális középet, napról napra közelebb jut ahhoz, amit Negyedik Politikai Elméletnek nevezhetünk. Tehát jó irányba haladnak a dolgok. Ezzel egyidőben az a szerep, amit én a politikai rendszerben betöltök, szintén elmozdul - Putyin követőinek patrióta szélsőségétől a politikai fősodor szívébe.

Tehát Putyin politikai realizmusa találkozik a Negyedik Politikai Elmélettel, és egy továbbfejlesztett eurazsianizmussal. Jelenleg itt tartunk. Az eurazsianizmus a multipoláris világ elgondolásán alapszik, és az amerikai hegemónia folytatásaként fennálló egypólusú világrend teljes visszautasítását jelenti. Ennek a multipolarizmusnak az alapja nem a nemzetállam vagy egy ideológiai blokk, sokkal Mahan geopolitikai Mahan geopolitikai nézete a nagytér Grossrauma Mahan geopolitikai nézete civilizáció stratégiai egyesülése.

Eurázsia a cári orosz birodalom vagy a Szovjetunió területe. Nagyobb Oroszországnak vagy Eurázsiának nevezzük, ami az amerikai hegemóniától független térség.

A borítóterv Ujvári Jenõ, a nyomdai elõkészítés Csernák Krisztina munkája. A sokszorosítást a Robinco Kft. Tartalomjegyzék Elõszó és alapfelvetések. A geopolitikai elemzés mint a térben jelentkezõ hatalom vizsgálata.

Hogy ez a függetlenedési törekvés még egyértelműbbé vájon, egyesítenünk kell azokat a különböző országokat, melyek valójában egységes geopolitikai, gazdasági és társadalmi entitást alkotnak. A multipoláris világkép elismeri a közös civilizációs alapokon nyugvó integrációt. Így eurázsiai civilizációról nem csak egy nagyobb Oroszország, szláv országok, vagy keresztény népek vonatkozásában beszélhetünk, de a török népek és Közép-Ázsia, Szibéria és a Kaukázus népeinek vonatkozásában is. Putyin külpolitikája a multipolaritás és eurázsiai integráció köré szerveződik, vagyis egy független pólus megalapítása felé.

Mahan geopolitikai nézete az első válaszban is kifejtettem; Putyin politikai realizmusa és érzelmi Mahan geopolitikai nézete patriotizmusa mind közelebb és közelebb került az én geopolitikai és ideológiai pozíciómhoz. Támogatom Putyint, mert bevallottan támogatja ezeket a célokat és ideákat. Mit gondol erről az Mahan geopolitikai nézete A hangsúly itt a geopolitikai szón van.

Azt jelenti, Putyin nem a szovjet ideológia tartalmait sajnálja, hanem az egyesített politikai tér összeomlását, ami a különböző történelemmel és kultúrával rendelkező népek civilizációs Mahan geopolitikai nézete egyesülését jelentette.

1. Bevezetés a geopolitikába

A Nyugat Mahan geopolitikai nézete sem, vagy Mik a hyperopia és a myopia tünetei? nagyon keveset tud Oroszország valós történelméről. Néha azt gondolják, a Szovjetunió egy tisztán kommunista kreáció volt, és az olyan országok, mint Ukrajna, Kazahsztán vagy Azerbajdzsán függetlenek voltak, mielőtt a Szovjetunió vagy a bolsevikok belekényszerítették őket a szovjet államba.

A valóság az, hogy a gyakorlatban soha nem is léteztek, csak adminisztrációs körzetként az orosz birodalom, majd a Szovjetunió határain belül, de saját politikai vagy történeti jelentésük nem volt.

Ezeket az országokat jelenlegi határaikon mesterségesen hozták létre a Szovjetunió összeomlását követően, összeomlásának eredményeként.

Szilágyi István: Geopolitika címû könyvérõl

Tehát Putyin igyekszik kihangsúlyozni ennek a folyamatnak a mesterséges voltát, valamint azt, hogy ezek nem csak mesterségesen létrehozott országok, de bukásra ítélt országok is.

Hogy ezt a bukást elkerüljék, egy új geopolitikai keretbe kell Mahan geopolitikai nézete - ez az Eurázsiai Unió. Az Eurázsiai Unió nem hódítás, vagy teljesen független és sikeres országok orosz érdekszférába kényszerítése, hanem olyan összeomlások megakadályozása, mint a ban Grúziában vagy ben Ukrajnában történt szakadások voltak. Dugin Dél-Oszétiában, Krím az Oroszországi Föderáció szerves Mahan geopolitikai nézete vált, és új köztársaságok Donyeck és Luganszk jelentek meg a korábbi Ukrajna politikai térképén.

Mindez logikus következménye annak, hogy ultra-nacionalista csoportok márciusára puccsot hajtottak végre Kijevben és a nyugat-ukrán főként neo-náci identitást rá akarják kényszeríteni a Mahan geopolitikai nézete ukrán lakosságra.

Tény, hogy kelet- és nyugat-Ukrajna teljesen különböző történelmi és kulturális identitással rendelkezett.

A geopolitika elmélete

Ukrajna egy tipikus posztszovjet, mesterséges állam, ami soha nem létezett előtt. Ukrajna nyugati részének van egy identitása, amivel Mahan geopolitikai nézete déli és keleti identitás gyakran teljesen ellentétes. A nyugati identitás Hitler-párti, banderiánus és erősen orosz-ellenes.

A második oroszpárti, anti-fasiszta és szovjetpárti sztálinista. Délkelet-Ukrajna pedig az orosz világhoz és az eurázsiai civilizációhoz tartozik. Így a jelenlegi háborús helyzet egy logikus következmény, gyakorlatilag arról van szó, hogy az orosz geopolitikai térségről mesterségesen leszakított részek visszatérnek oda, ahová Mahan geopolitikai nézete.

Ez csak a folyamat kezdete: már most van egy 8 millió főt számláló lakosság, amely orosz eurázsiai identitással rendelkezik és kinyilvánította függetlenségét Oroszország határán. Csakhogy van még 12 millió ember, ugyanezen orosz identitással, aki még mindig Kijev ellenőrzése alatt él. Tehát a harc folytatódni fog. Igen, az. Ha Oroszország továbbra is kezelni tudja a helyzetet, egy többpólusú világban fogunk élni. Ha Oroszország elbukik, az egypólusú világrend fennmaradása egy kicsit tovább húzóik.

De kétlem, hogy az amerikai hegemónia fennmaradna. Oroszország győzni fog. Jelentős eredményeket ért el. Putyin megmutatta mindenkinek a világban, hogy többé nem csak egy helyen Mahan geopolitikai nézete arról, ki a jó és ki a rossz fiú. Moszkva és Mahan geopolitikai nézete támogatja az Asszád-kormányt. Tehát ez egy erős példa arra, hogyan néz ki a többpólusú világ. Ebben a krízishelyzetben több lehetőség van, és a főbb stratégiai döntések több pontja is igen problémás területeket érint.

Teljesen helyénvalóak. A liberalizmus ragaszkodik a kollektív identitás minden formájától való megszabaduláshoz.

Mahan geopolitikai nézete

Ez a liberalizmus legbelső lényege. A liberálisok megszabadították az embert a nemzeti identitástól, vallási identitástól, és így tovább. Az utolsó ilyen kollektív identitás a nem. Így eljött az ideje annak, hogy ezt is önkényessé és szabadon választhatóvá tegyék.

Könyvajánló Howard W. E világeseménnyel párhuzamosan, a közel másfél száz érdeklődő előtt megtartott konferencia a következő kérdésekre kereste a választ: vajon még mindig egy egypólusú világról beszélhetünk?

Az orosz lakosság abszolút többsége ellenzi ezt és konzervatív attitűdöt mutat a nemi identitás kapcsán és általánosságban véve is. Putyin ezekkel a törvényekkel nem csak a homoszexuális kapcsolatok ellen harcol, de a liberalizmus törvénnyé emelése ellen, a liberalizmus normává nyilvánítása és legitimálása ellen is, amit egyébként morális és pszichológiai perverziónak tartanak.

Hogyan történhet ez meg? Putyin megértéséhez meg kell tanulni megérteni másokat. Oroszország a "mások".

alternatív kezelés a látás helyreállítása mustárral hogyan fejleszteni a látást

Más értékeink vannak, más történelmünk, más ideáink, más erkölcsünk, más antropológiánk, és másfajta tudásunk van, mint a liberális Nyugatnak. Ha a Nyugat saját értékeit univerzálisnak gondolja, Putyint sem fogja megérteni. Kritizálhatják és vádolhatják őt azért, amit tesz. Mert ő más mint a modern Nyugatmáshogy gondolkozik és Mahan geopolitikai nézete cselekszik. Vagy elfogadhatják az arra való jogot, hogy másnak más történelme és más kultúrája legyen. Ez egyben egy szimbolikus kérdés is, ami annak hiányát mutatja, hogy a mássághoz bármi pozitív tartalmat is társítanának.